Koneluokitus


Työkoneiden pakokaasupäästöjä määrää Stage-luokitus

Euroopassa työkoneiden pakokaasupäästöjä säädellään Stage-luokituksella, joka muistuttaa raskaiden ajoneuvojen EURO-luokitusta. Stage-luokitus tuli käyttöön vuonna 1997 voimaan tulleella direktiivillä. Stage-luokkia on kiristetty asteittain ja sääntelyyn kuuluvien työkoneiden joukkoa laajennettu.

Suomessa ja muualla Euroopassa Stage-luokituksia ohjaa tällä hetkellä EU-asetus 2016/1628.

Yhteenveto Stage-luokista voimaantulovuosineen

Yhteenveto Stage-luokista voimaantulovuosineen

Stage V 2019–2020, moottoritehon mukaan
Stage IV 2014
Stage IIIB 2011–2013, moottoritehon mukaan
Stage IIIA 2006–2007, moottoritehon mukaan
Stage II 2001–2004, moottoritehon mukaan
Stage I 1999

Päästöt, joita Stage-luokituksella säädellään ovat:

- häkä eli hiilimonoksidi, CO

- hiilivedyt (HC)

- typen oksidit (NOx)

- pienhiukkaset eli partikkelit (PM) sekä niiden määrä (PN) ja

- ammoniakkipäästöt (Stage III / IV alkaen)

Stage V

Stage V tuli voimaan kahdessa vaiheessa vuosina 2019–2020. Vuodesta 2019 lähtien Stage V-päästöluokka koski teholtaan alle 56 kW ja yli 130 kW moottoreita. Vuotta myöhemmin Stage V alkoi koskea myös 56–130 kW moottoreita.

Stage V koskee alle 56 kW moottoreista vain dieselmoottoreita. Yli 56 kW moottoreista Stage V vaatimukset koskevat kaikkia työkonemoottoreita. Stage V kattaa myös kaasukäyttöiset työkonemoottorit. Yli 560 kW moottoreiden typenoksideille ja hiukkasille on määritetty tiukemmat päästörajat, kun ne ovat generaattorikäytössä.   

Stage V: päästöstandardit työkoneille (mukaillen DieselNetin taulukkoa 4.
Moottoriluokka Nettoteho (P),
kW
Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO),
g/kWh
Hiilivedyt (HC),
g/kWh
Hiilivedyt + typen oksidit (HC + NOx), g/kWh Typen oksidit (NOx), g/kWh Partikkelit (PM), g/kWh Partikkelit (PN), 1/kWh
Stage V
NRE-v/c-1 P < 8 2019 8,00 - 7,50 - 0,40 -
NRE-v/c-2 8 ≤ P < 19  2019 6,60 - 7,50 - 0,40 -
NRE-v/c-3 19 ≤ P < 37 2019 5,00 - 4,70 - 0,015 1 x 1012
NRE-v/c-4 37 ≤ P < 56 2019 5,00 - 4,70 - 0,015 1 x 1012
NRE-v/c-5 56 ≤ P < 130 2020 5,00 0,19 - 0,40 0,015 1 x 1012
NRE-v/c-6 130 ≤ P ≤ 560 2019 3,50 0,19 - 0,40 0,015 1 x 1012
NRE-v/c-7 P > 560 2019 3,50 0,19 - 3,50 0,045 -

 

Stage IV

Stage IV tuli voimaan vuonna 2014. Se koskee työkoneita, joiden moottoriteho on 56–560 kW. Stage IV:ssä kiristyivät typenoksidien päästöjen raja-arvot noin 80–90 % moottoritehon mukaan.  Jotta työkoneet saavuttavat typenoksidien (NOx) raja-arvot, niissä pitää olla asennettuna pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Tällä hetkellä yleisin ratkaisu lienee SCR-jälkikäsittely (urealiuos).

Moottoriluokka Nettoteho (P), kW Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO), g/kWh Hiilivedyt (HC), g/kWh Typen oksidit (NOx), g/kWh Partikkelit (PM), g/kWh
Stage IV
Q 130 ≤ P ≤ 560 1/2014 3,5 0,19 0,4 0,025
R 56 ≤ P < 130 10/2014 5,0 0,19 0,4 0,025
Stage IV: päästöstandardit työkoneille (mukaillen DieselNetin taulukkoa 3.

 

Stage III A/B 

Stage III on jaettu kahteen eri vaiheeseen, IIIA ja IIIB, jotka tulivat voimaan koneen moottoritehon (19–560 kW) mukaan vuosina 2006–2013 (IIIA 2006−2007 ja IIIB 2011−2013). Jos verrataan Stage II:een, niin hiukkasten raja-arvot päästöissä kiristyivät erittäin merkittävästi Stage IIIB:ssä niin, että saavuttaakseen Stage IIIB:n raja-arvot, työkoneisiin on käytännössä pakko ollut asentaa hiukkassuodatin.

Moottoriluokka Nettoteho (P), kW Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO), g/kWh Hiilivedyt (HC), g/kWh Hiilivedyt + typen oksidit (HC+NOx), g/kWh Typen oksidit (NOx), g/kWh Partikkelit (PM), g/kWh
Stage IIIA
H 130 ≤ P ≤ 560 01/2006 3,5 - 4,0 - 0,2
I 75 ≤ P < 130 01/2007 5,0 - 4,0 - 0,3
J 37 ≤ P < 75 01/2008 5,0 - 4,7 - 0,4
K 19 ≤ P < 37 01/2007 5,5 - 7,5 - 0,6
Stage IIIB
L 130 ≤ P ≤ 560 01/2011 3,5 0,19 - 2,0 0,025
M 75 ≤ P < 130 01/2012 5,0 0,19 - 3,3 0,025
N 56 ≤ P < 75 01/2012 5,0 0,19 - 3,3 0,025
P 37 ≤ P < 56 01/2013 5,0 - 4,7 - 0,025

Stage IIIA ja IIIB: päästöstandardit työkoneille (mukaillen DieselNetin taulukkoa 2.

 

Stage I ja II

Stage I -standardit tulivat voimaan 1999 dieselmoottoreille varustetuille työkoneille. Stage II tuli voimaan vuosien 2001–2004 aikana, moottoritehon mukaan. Stage II:sta lähtien säädellään muun muassa puskutraktoreiden, kaivukoneiden, lumiaurojen sekä tienhoitokoneiden päästöjä.

Moottoriluokka Nettoteho (P), kW Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO), g/kWh Hiilivedyt (HC), g/kWh Typen oksidit (NOx), g/kWh Partikkelit (PM), g/kWh
Stage I
A 130 ≤ P ≤ 560 01/1999 5,0 1,3 9,2 0,54
B 75 ≤ P < 130 01/1999 5,0 1,3 9,2 0,70
C 37 ≤ P < 75 04/1999 6,5 1,3 9,2 0,85
Stage II
E 130 ≤ P ≤ 560 01/2002 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 ≤ P < 130 01/2003 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37 ≤ P < 75 01/2004 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18 ≤ P <37 01/2001 5,5 1,5 8,0 0,8

Stage IIIA ja IIIB: päästöstandardit työkoneille (mukaillen DieselNetin taulukkoa 1.)

Työkoneiden melutaso

Työkoneiden melutason rajoittaa direktiivi 2000/14/EY, jota muutettiin joiltakin osilta vuonna 2005 (direktiivi 2005/88/EY) mutta melutasot jäivät edelleen voimaan. Suomessa direktiivit on sovitettu kansalliseen lainsäädäntöön asetuksella 621/2001.

Asetuksen piiriin kuuluvat monet työkoneet, kuten esimerkiksi tiehöylät, kaivukoneet, asfaltinlevittimet, jyrät ja puskutraktorit. Melurajat vaihtelevat konetyypin ja moottoritehon mukaan.

Lähteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1628&from=FI 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/88/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2000/14/EY muuttamisesta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0088&from=FI

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0014&from=fi

Finlex: Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (398/2005)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050398

Finlex: Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010621

Motivan hankintapalvelu: Työkoneet 
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/tyokoneet

DieselNet.com: Emission Standards
EU: Nonroad Engines
 

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi