Koneluokitus


Sivu on päivityksen alla. Huomatkaa, että uusin versio Stage-standardista on Stage V, joka on tullut voimaan 2019–2020.

Työkoneiden pakokaasupäästöjä määrää Stage-luokitus

Euroopassa työkoneiden pakokaasupäästöjä säädellään Stage-luokituksella, joka muistuttaa raskaiden ajoneuvojen EURO-luokitusta. Stage-luokitus tuli käyttöön vuonna 1997 voimaan tulleella direktiivillä (97/68/EY).

Suomessa viimeisin Stage-direktiivi on pantu täytäntöön asetuksella 398/2005. Päästöt, joita Stage-luokituksessa pääasiassa säädellään, ovat:

  • - hiilivedyt
  • - häkä (hiilimonoksidi, CO)
  • - pienhiukkaset
  • - typenoksidit (NOx)

Viimeisimmissä vaiheissa (Stage III ja IV) myös ammoniakkipäästöt on huomioitu.

Moottoriluokka Nettoteho (P) Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO) Hiilivedyt (HC) Typen oksidit (NOx) Partikkelit (PM)
  kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Stage I            
A 130 ≤ P ≤ 560 1/1999 5,0 1,3 9,2 0,54
B 75 ≤ P ≤ 130 1/1999 5,0 1,3 9,2 0,70
C 37 ≤ P ≤ 75 4/1999 6,5 1,3 9,2 0,85
Stage II            
E 130 ≤ P 560 1/2002 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 ≤ P ≤ 130 1/2003 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37 ≤ P ≤ 75 1/2004 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18 ≤ P ≤ 37 1/2001 5,5 1,5 8,0 0,8

 

Stage I -standardit tulivat voimaan 1999 dieselmoottoreille varustetuille työkoneille. Stage II tuli voimaan vuosien 2001–2004 aikana, moottoritehon mukaan. Stage II:sta lähtien säädellään muun muassa puskutraktoreiden, kaivukoneiden, lumiaurojen sekä tienhoitokoneiden päästöjä.

Moottoriluokka Nettoteho (P) Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO) Hiilivedyt (HC) Hiilivedyt + typen oksidit (HC + NOx) Typen oksidit (NOx) Partikkelit (PM)  
  kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh  
Stage III A              
H 130 ≤ P ≤ 560 1/2006 3,5 - 4,0 - 0,2
I 75 ≤ P ≤ 130 1/2007 5,0 - 4,0 - 0,3
J 37 ≤ P ≤ 75 1/2008 5,0 - 4,7 - 0,4
K 19 ≤ P ≤ 37 1/2007 5,5 - 7,5 - 0,6
STAGE III B              
L 130 ≤ P ≤ 560 1/2011 3,5 0,19 - 2,0 0,025
M 75 ≤ P ≤ 130 1/2012 5,0 0,19 - 3,3 0,025
N 56 ≤ P ≤ 75 1/2012 5,0 0,19 - 3,3 0,025
P 37 ≤ P ≤ 56 1/2013 5,0 - 4,7 - 0,025

 

Stage III on jaettu kahteen alavaiheeseen: III A ja III B. Nämä vaiheet ovat tulleet voimaan, koneen moottoritehon mukaan vuosina 2006–2013. Vaiheen III B tiukat hiukkasraja-arvot ovat aiheuttaneet sen, että käytännössä Stage III B vaatimukset täyttävästä työkoneesta pitää löytyä hiukkassuodatin.

Stage IV tuli voimaan vuonna 2014.

Moottoriluokka Nettoteho (P) Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO) Hiilivedyt (HC) Typen oksidit (NOx) Partikkelit (PM)
  kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Stage IV            
Q 130 ≤ P ≤ 560 1/2014 3,5 0,19 0,4 0,025
R 56 ≤ P ≤ 130 10/2014 5,0 0,19 0,4 0,025

 

Stage IV:ssä kiristyivät typenoksidien päästörajat, joka aiheuttaa sen, että päästäkseen päästörajoihin työkoneeseen pitää olla asennettuna pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Tällä hetkellä yleisin ratkaisu lienee SCR-jälkikäsittely (urealiuos).

Yhteenveto Stage-vaiheista voimaantulovuosineen:

Stage I 1999
Stage II 2001-2004 moottoritehon mukaan
Stage IIIA 2006-2007 moottoritehon mukaan
Stage IIIB 2011-2013 moottoritehon mukaan
Stage IV 2014
Stage V 2019–2020 moottoritehon mukaan 

 

Työkoneiden melutaso

Työkoneiden melutason rajoittaa direktiivi 2000/14/EY, jota muutettiin joiltakin osilta vuonna 2005 (direktiivi 2005/88/EY) mutta melutasot jäivät edelleen voimaan. Suomessa direktiivit on sovitettu kansalliseen lainsäädäntöön asetuksella 621/2001.

Asetuksen piiriin kuuluvat monet työkoneet, kuten esimerkiksi tiehöylät, kaivukoneet, asfaltinlevittimet, jyrät ja puskutraktorit. Melurajat vaihtelevat konetyypin ja moottoritehon mukaan.

Lähteet

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 97/68/EY, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0068&from=FI

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0014&from=fi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/88/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2000/14/EY muuttamisesta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0088&from=FI

Finlex: Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (398/2005)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050398

Finlex: Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010621

Motivan hankintapalvelu: Työkoneet
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tyokoneet

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi